W tym dokumencie znajdziesz informacje jak przetwarzane są Twoje dane:
Na moim blogu:
gajawolf.pl
gajawolf.pl/ebook/
Oraz w sklepie: gajawolf.pl/sklep/
Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:
1. Julia Gaja Wolf, Amaldus Nielsens Gate 7, 4514 Mandal.
Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Pozyskanie Twoich danych osobowych. Twoje dane pozyskuje w związku z Twoimi aktywnościami na moim blogu bądź transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w moim sklepie.
Dane osobowe podawane w formularzach i na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawionych. Rodzaj danych osobowych. Aby zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie, a tym samym zawrzeć i wykonać umowę, czyli dostarczyć Tobie produkty wymagam podania: Imię i nazwisko, Numer telefonu (opcjonalnie). Adres e-mail Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będę mogła zawrzeć z Tobą umowy kupna-sprzedaży, a w konsekwencji nie będziesz mógł zakupić produktów w moim sklepie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa – przykładowo przepisy rachunkowe lub podatkowe – mogę prosić Cię o podanie innych, niezbędnych, danych. Poza tymi przypadkami, wskazanie innych Twoich danych jest dobrowolne.
Kontakt w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W celu uzyskania informacji możesz kontaktować się ze mną pod adresem e-mail: ebook@gajawolf.pl.
Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 6 ust 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, przede wszystkim w celu: Zrealizowania transakcji, w tym płatności za zakupione produkty w sklepie oraz dostarczenia ich do Ciebie, Kontaktowania się z Tobą, m.in. w celach związanych ze świadczonymi usługami, Umieszczenie dodanych przez Ciebie komentarzy na naszych stronach. Kontaktowanie się z Tobą poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail. W celu dostarczenia Ci darmowego e-booka, gdy zapisujesz się przez landing page, gdy korzystasz z newslettera.
Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Twoich danych, po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub, jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do tego. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1. Prawo wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych,
2. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
3. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
4. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
6. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się ze mną pod adresem e-mail: ebook@gajawolf.pl.
Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Prawo do wycofania zgody na otrzymywanie e-maili. W każdej chwili, jeśli taką masz wolę, możesz się wypisać z subskrypcji. Nie będziesz wtedy otrzymywać ode mnie e-maili z artykułami, z informacjami ode mnie. Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam, przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług na Twoją rzecz, czy realizacji zamówień w sklepie internetowym. 1.dhosting.pl – w celu przechowywania Twoich danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze sklepu oraz strony gajawolf.pl, na serwerze oraz w celu przechowywania Twoich danych zawartych w korespondencji e-mail na serwerze skrzynki pocztowej.
2. Mailer lite-jeśli zapisałeś/aś się do newsletter.
3. WordPress – dane przechowywane, gdy dodasz komentarz.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, osobowych, wymaganych przez przepisy prawa. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, Zapobiegania nadużyciom i oszustwom, Statystycznych, i archiwizacyjnych. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Pilki cookies:
Strona korzysta z następujących plików cookies:
Stałe i sesyjne.
Niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika.
Funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu.
Zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa. Wydajnościowe – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu.